lørdag 25. februar 2012

Født på nytt … Inn i Guds Familie


Den nøkkel som låser opp alle Guds løfter er denne: Jesu undervisning om at et men­neske må bli født på ny. De følgende uttalel­sene kom fra Jesu egne lepper:

«... Uten at et menneske blir født på ny kan det ikke se Guds rike» (John 3:3).
«... Uten at et menneske blir født av vann og av Ånden, kan det ikke komme inn i Guds rike» (John 3:5).      
«... Uten at dere blir omvendt, og blir som små barn, skal dere ikke komme inn i himmelens rike» (Mat 18:3).
«... uten at dere angrer, skal dere alle på samme måte omkomme» (Luk 13:3.5).

Den nye fødsel er en nødvendighet for å bli frelst. Gjennom Den nye fødsel kommer du inn i det rette forholdet til Gud. Den nye fødsel er nødvendig før du kan gjøre krav på hvilken som helst av Bibelens forde­ler.

Den nye fødsel er ikke: Konfirmasjon - kirke-medlemskap - vanndåp - mottagelse av sakramenter -det å overholde religiøse plikter - en intellektuell motta­gelse av kristendommen - rett-troenhet - det å gå i kir­ken - det å fremsi bønner - det å lese i Bibelen - det å være moralsk - det å være kultivert eller dannet - det å gjøre gode gjerninger - det å gjøre ditt beste - heller ikke noen av de mange andre tingene som en del mennesker stoler på skal frelse dem.

Nikodemus, som Jesus henvendte seg til angående Den nye fødsel, var i besittelse av flesteparten av de kvalitetene vi akkurat listet opp, men Jesus sa til ham: «Du må bli født på ny» (John 3:7).

Tyven på korset, og andre Jesus tilga mens han var på jorda, ble frelst uten disse tingene. De gjorde simpelthen det eneste nødvendige - de aksepterte Je­sus Kristus som sin personlig Frelser ved å angre og vende seg til Gud med hele sitt hjerte som et lite barn.

En som blir født på ny, vil automatisk ha de ytre tegn på et rett liv i kraft av Den nye fødsel. Men det triste er at det finnes millioner som stoler på at gode gjerninger skal frelse dem. Og millioner vil dø og gå fortapt uten Den nye fødsel fordi de har blitt villedet angående opplevelsen av å bli født på ny.

Det er aldeles viktig at vi personlig gir akt på vår evige velferd - og at vi ikke setter vår lit til det beste i mennesker i så henseende. Hvis vi tillater mennesker å villede oss i evige ting og går fortapt - så vil det være for sent å personlig se etter vår velferd. Gjør noe med det nå.

Ha ikke den holdningen at du ikke kan bli bedratt. Ha ikke den innstillingen at din menighet er den eneste rette og at den ikke kan villede deg. Din menighet kan ha rett i sin undervisning angående Den nye fødsel. Men bli sikker, ved å gå til Bibelen selv og se med dine egne øyne, og ved å vite med ditt eget hjerte - at du har det rett med Gud - at du har Den virkelige nye fødsel -og at du lever rett med Gud hver eneste dag.

Det har ingen hensikt at du narrer deg selv. Du er enten født på ny - eller så er du det ikke. Du er enten virkelig frelst - eller så blir du bedratt til å tro at du er det, og du er fortapt.
Du kjenner ditt eget liv og ditt sanne forhold til Gud. Så få disse fakta slått fast om at du er en ekte frelst person, som står i kontakt med Gud.

Kultivering, dannelse, og ytre korrekthet i livet - i den etablerte kirke eller utenfor den - kan ikke settes i Den nye fødsels sted som en erstatning for den. For problemet, skjønner du, befinner seg i hjertet.

Jesus sa: «For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, hor, grisk­het, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør men­nesket urent.» (Mark 7:21-23).
Problemet befinner seg i hjertet, det indre men­nesket, ånden. Bare det å forbedre det ytre mennesket eller det ytre livet kommer ikke til å frelse deg.

En kunstner kunne legge et vakkert farget dekke av voks på utsiden av et råttent eple - men eplet ville fremdeles vært råttent i kjernen. Et bitt i det ville blitt et bitt inn i forråtnelsen.

Utenfor Kristus er ethvert menneske råttent i hjer­tet. Og en rent ytre korrekthet i livet, adskilt fra Kris­tus, er kunstig og hykleres praksis. Og Jesus sa om dem Han kalte hyklere: «... for dere er lik kalkede graver, som sannelig synes vakre utvendig, men inn­vendig er fulle av døde menneskers ben, og av all urenhet» (Mat 23:27).

 

Fra Død Til Liv

Bibelen er en mysteriebok inntil vi finner nøkke­len som åpner den. Da opphører den å være et mysterium og blir et budskap. Det finnes to ord som åpner opp Bibelen for vår forståelse - og de ordene er liv og død.

Døden har vært et mysterium til alle tider. Viten­skapen står fullstendig taus i dens nærvær, ute av stand til å forklare den. Filosofien blir poetisk når den møter denne fryktede fiende av mennesket. Og teologien har behandlet bare det generelle når den har forsøkt å for­klare den.

Døden, den sporhund-lignende fiende, begynte sitt arbeid ved menneskeslektens vugge, og har fulgt den opp gjennom århundrenes løp helt til den nåværende tid. Døden var ikke en del av Skapelsen. Heller ikke en del av Guds originalplan. Fysisk død er til og med en fiende av Gud og en fiende av mennesket. Bibelen sier i 1 Cor 15:26 at fysisk død er den siste fiende som skal bli lagt under Jesu føtter.

Før vi imidlertid kan forstå dødens natur, må vi forstå menneskets natur. Mennesket er ikke en fysisk skapning. Mennesket er en ånd. Faktum er at men­nesket er en ånd, som er i besittelse av en sjel, og lever i en kropp (1 Thess 5:23).

Da Jesus fortalte Nikodemus: «Dere må bli født på ny» (John 3:7), så tenkte Nikodemus naturlig og spurte: «Hvordan kan et menneske bli født når han er gam­mel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Og Jesus forklarte: «Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd» (John 3:4,6).

 

Den nye fødsel er gjenfødelsen av menneske ånden


Det virkelige mennesket er ånd. Ånden opererer gjen­nom sjelen (menneskets intellekt, følelser og vilje). Og sjelen i sin tur opererer gjennom den fysiske kroppen.

Nå lever mennesket (som er ånd) og dets sjel i en fysisk kropp. Ved fysisk død forlater mennesket og dets sjel det fysiske legemet og går til sitt evige hjem.

Kristus ga oss i Luk 16:19-24 opplevelsen til den rike mann og Lasarus.

Luk 16:19-24
19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede.
20 Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår.
21 Hans ønske var å få mette seg med smu­lene som falt fra den rikes bord. Men en­dog hundene kom og slikket sårene hans.
22 Så skjedde det at den fattige døde [fy­sisk], og englene bar ham bort til Abra­hams skjød.
[Legg merke til at englene bar ham - ikke hans legeme - men ham, ånd og sjel, til Abrahams skjød.] Men også den rike døde og ble begravet.
23 Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød.
24 Da ropte han, og sa: «Far Abraham! forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden».
Lasarus og den rike mann var fremdeles ved be­vissthet. Mennesket er ikke dødt på samme måte som et dyr slik visse folk vil ha deg til å tro. Og det fins ikke noe sånt som sjelesøvn.

Flere typer av død er omtalt i Bibelen, men det er tre typer som vi trenger å gjøre oss kjent med: 1) Ånde­lig død, 2) Fysisk død, 3) Evig død, eller Den annen død, som er det å bli kastet i sjøen som brenner med ild og svovel.

Åndelig død kom til jorda først, så manifesterte den seg selv i det fysiske legemet ved å ødelegge det. Fy­sisk død er bare en manifestasjon av den lov som er i virksomhet innvendig, av Paulus kalt: «syndens og dødens lov» (Rom 8:2).

Da Gud sa til Adam: «På den dag du eter av det skal du visselig dø», så refererte Han ikke til fysisk død, men til åndelig død. Hvis mennesket aldri hadde dødd åndelig, så ville det ikke ha dødd fysisk.
Åndelig død betyr adskillelse fra Gud! I det øyeblikk Adam syndet, ble han adskilt fra Gud. Og da Gud kom ned da dagen var blitt sval, som Han hadde for vane, for å vandre og samtale med Adam, og kalte på ham: «Adam, hvor er du?»; så sa Adam: «Jeg gjemte meg». Han var adskilt fra Gud.
Mennesket er nå forenet med djevelen. Det er en utstøtt og fredløs person, drevet bort fra Edens hage uten et lovlig grunnlag for adgang til Gud. Det gir ikke lenger respons på Guds kall. Det gir respons bare til sin nye natur, eller til sin nye herre.

Mennesket er mer enn en overtreder. Det er mer enn en lovbryter og en synder. Mennesket er åndelig et barn av djevelen og har del i sin fars natur. Dette forklarer hvorfor mennesket ikke kan bli frelst på grunn av sin oppførsel. Det må bli født på ny. Hvis mennesket ikke var et barn av djevelen, så kunne det bare begynne å «ta på seg» rett slags oppførsel, og men­nesket ville vært OK.

Men selv om det «tar på seg» rett oppførsel, så er mennesket fremdeles et djevelens barn, og kommer til å gå til helvete når det dør - til sjøen som brenner med ild og svovel, som er den annen død. (Åpenbaringsboken, kapittel 19-21; ildsjøen er en fremtidig begivenhet.

Mennesket kan ikke stå i Guds nærvær som det er, fordi det har sin far djevelens natur i seg. Hvis men­nesket noen gang blir frelst, så må det bli frelst ved noen som betaler straffen for dets synder, og ved noen som gir det en ny natur.

Du kunne ta et hengeøra muldyr og prøve å gjøre en veddeløpshest ut av ham. Du kunne file tennene hans og polere hans hover. Du kunne fore ham med den fineste mat, drive ham rundt på veddeløpsbanen hver eneste dag, og huse ham i den fineste stall. Men på veddeløpsdagen, når startskuddet går, så er alt han kommer til å gjøre å galoppere av gårde nedover ba­nen - fordi han er et muldyr. Han har det bare ikke i seg. Du kan dog ta en veddeløpshest, og ikke gi ham likså godt stell, men når du setter ham på startstreken, og startskuddet går - så er han i gang! Det er na­turen hans. Han er født og oppalt slik. For at det gamle muldyret skulle bli en veddeløpshest, hadde det trengt å bli gjenfødt - og det er umulig.

Mennesket, imidlertid, som er en ånd som lever i en kropp, kan bli gjenfødt. Dets natur kan forandres. Det kan bli en ny skapning i Kristus Jesus.

Det spiller ingen rolle hvor velutdannet mennes­ket blir, hvor mange titler det har etter sitt navn, hvor mange kroner det har, hvor god en sosialarbeider det er, heller ikke hvor religiøst det er - mennesket kan ikke stå i Guds nærvær. Det har feil natur. Mennesket er fortapt i dag, ikke på grunn av hva det gjør - men på grunn av hva det er. (Hva det gjør er et resultat av hva det er). Mennesket trenger liv fra Gud, fordi det er ån­delig dødt. Gud være takk, Kristus har kjøpt oss fri fra åndelig død.

John 5:26
26 For likesom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv.

Det nye mennesket, Jesus Kristus, hadde ingen død i seg. Han ble ikke født slik vi er født, og Han hadde ikke den åndelige natur av død - djevelen - i seg. Like­vel sier Bibelen i Heb 2:9 at Han smakte døden for hvert eneste menneske. Jesus Kristus tok på seg selv vår syndenatur. Heb 9:26 sier at Han ble åpenbart for å «bortta synd [ikke synderne] ved ofringen av seg selv» (KJV). Han tok på seg selv vår syndenatur, den åndelige døds natur, slik at vi kunne få evig liv.

Jesus sa: «Tyven [djevelen] kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod» (John 10:10).

Han sa også: «... Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet» (John 5:24).

Jesus kom for å kjøpe oss fri fra åndelig død! Adam ble bortvist fra Livets tre ved å forkaste Guds Ord. Ifølge (Åpenbaringen) Rev 2:7 så blir alle som nå aksepterer og adlyder Guds Ord brakt tilbake til Livets tre.

Den nye fødsel finner ikke sted gradvis. Den er momentant! Den er en gave fra Gud som mottas i det øyeblikk vi tror.

I Eph 2:1 sies at dere som var døde ved deres overtredelser og synder - det er åndelig død - har Han opplivet (KJV), gjort levende. Og vers 8 og 9 forteller deg hvordan det gikk for seg:

Eph 2:8-9
8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Ikke av gjerninger! Det punkterer egoets ballong. Mennesket ønsker å gjøre noe for å frelse seg selv. Det ønsker å ha del i det. Men det kan ikke det.

Du må simpelthen innrømme din hjelpeløshet - og din håpløshet. Du er nødt til å innrømme at du er ak­kurat det Bibelen sier du er - en fortapt synder. Så kommer du og aksepterer det Kristus har gjort i stand for deg - en gave!

Har du gått over fra åndelig død til åndelig liv?

Er Gud din Far? Er du i stand til å se opp til him­melen og si: «Gud, Far»? Er Hans Ånd i din ånd og vitner om at du er et barn av Gud? Har du Den Hellige Ånd i din ånd og kan rope: «Abba, Far»?

Det har du, om du er født på ny. Hvis du ikke er født på ny - så aksepter Kristus som din Frelser i dag!

Rom 8:14-16
14 For så mange som drives [KJV: ledes] av Guds Ånd, de er Guds barn.15 Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! 16Ån­den selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.

 

Den Nye Fødsel

Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. 2 Cor 5:17

Den nye fødsel er en ny skapelse fra oven - den direkte inngripen av Guds Ord og Guds Ånd på ditt liv - som forvandler din ånd fullstendig når du i sannhet angrer og vender deg til Gud. Denne nye skapelse kommer på følgende måte:

* Erkjenn at du er en synder, fortapt, uten Gud og uten håp (Rom 3:23).

* Innrøm at Jesus Kristus døde på korset for å frelse deg fra synd ved sitt eget dyrebare blod.
* Kom til Gud, i det du vender deg bort fra synd og bekjenner Jesus som din Herre - så skal du bli født på ny. Den Hellige Ånd vil da gjøre deg til en ny skapning - en nyskapelse - i det Han renser deg fra all synd ved autoriteten i Guds Ord og ved Kristi blod som ble utgytt for å sone for din synd.

* Tro fra ditt hjerte og bekjenn med din munn at Gud virkelig tilgir deg for dine synder og at du blir født på ny.

 

Tro Og Bekjenn

Her er noen skriftsteder som viser deg hva du har av autoritet til å tro og til å bekjenne:

Rom 10:9-10
9 For dersom du med din munn bekjen­ner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.
10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

John 1:12-13
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett [KJV: fullmakt, kraft] til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

John 6:37
37... Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
Å, for et grunnlag for tro! Det fins ikke noe sånt som at en person som kommer til Ham blir utstøtt! Jesus sa: «... den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.»

John 3:14-21
14 Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,
15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.

John 3:36
36 Den som tror på Sønnen, har evig liv Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

John 5:24
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til li­vet.

Acts 3:19
19 Angre derfor, og bli omvendt, slik at de­res synder kan bli utslettet, når forfriskelsestidene skal komme fra Herrens nær­vær.
(King James Version).

Eph 2:8-9
8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Du har intelligens nok til å se selv hva Bibelen sier. Igjen advarer vi - lytt ikke til tolkningene til mennes­ker som vil rive i stykker de enkle skriftstedene og et­terlate deg forvirret.

De bryr seg ikke om din sjel, ellers hadde de ikke strebet etter å robbe deg for dine sanne kristne opple­velser. Hvis de i det hele tatt hadde deg kjær, så ville de i det minste ha tillatt deg å tro Bibelen akkurat slik som den er. Og de ville ha oppmuntret deg til å skaffe deg bibelerfaringer.

Når de kjemper så hardt for å robbe deg for disse fordelene, så ville du vært en tosk om du ikke våknet opp og innså at de er agenter for djevelen i det å sende mennesker til helvete. Det betyr ingenting at de er de mest dannede og vidunderlige religiøse mennesker du noensinne har møtt - de er ikke Guds tjenere hvis de holder på med å røve fra deg Guds velsignelse.

Bibelen sier: «Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere
[
KJV: rettferdighetens tjenere]. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger» (2 Cor 11:14-15).

 

Vannet i Den Nye Fødsel

Vi leser at Jesus sa: «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Du må bli født på ny!» (John 3:7). Rett før Han sa det, sa Jesus: «... Sannelig, sanne­lig sier jeg deg: Uten at en [et menneske] blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike» (John 3:5).

Hva er vannet i Den nye fødsel? Hva menes det med dette vannet i Den nye fødsel?

Refererer det til det å bli døpt i vann? Frelser det deg? Nei, det er ikke det Jesus er i ferd med å snakke om.

Guds Ord er vannet som refereres til i John 3:5. La oss bevise det ved å se gjennom et antall skriftsteder:

Eph 5:26
26 for å hellige den ved å rense den [menig­heten] ved vannbadet i ordet.

John 6:63
63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.

John 15:3
3 Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.

John 17:17
17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

1 Pet 1:23
23 For dere er gjenfødt, ikke av forgjenge­lig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.

James 1:18
18 Etter sin vilje har han født oss ved sann­hets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

En må tro hva Guds Ord sier om mennesket; - at mennesket er en synder og at Kristus døde for å frelse det fra all synd.

Om mennesket vil bekjenne sine synder for Gud og vende seg fra synd med et helt hjerte og tror evange­liet - så blir det likedannet med Guds Ord.

Den Hellige Ånd vil så overføre sitt liv ved kraften i Guds Ord og ved Kristi blod. I det øyeblikk blir men­nesket født på ny!

Denne nyskapelse - det nyfødte Guds barn - skal deretter begynne å tro Guds Ord og vandre i samsvar med det. Det må begynne å lese i Bibelen og be til Gud. Det trenger å vandre og leve i ånden og bli likedannet med Guds Ord etterhvert som det mottar lys.

Det å bli født på ny - bli Guds barn - har den stør­ste betydning. Det er nøkkelen som låser opp alle Guds løfter for deg. For når du blir et Guds barn - så blir Guds løfter dine.

 

Fakta om Den Nye skapelsen

Troende, kristne - her er noen bibelfakta om den nyskapelse du er i Kristus:

 

Du er et barn av Gud

Ingen sannhet i hele bibelen er så vidtrekkende som det velsignede faktum at når vi blir født på ny inn i Guds familie - så blir Gud Faderen vår Far. Han bryr seg om oss! Han er interessert i oss - hver enkelt av oss individuelt - ikke bare som gruppe, eller som en for­samling eller menighet. Han er interessert i hver en­kelt av sine barn og elsker hver eneste en av oss med den samme kjærligheten.

Mye er hørt om Guds farskap og menneskets broderskap. Men Jesus sa til noen svært religiøse folk: «Dere har djevelen til far» (John 8:44). Gud er hele men­neskehetens Skaper. Men et menneske må bli født på ny for å bli Hans barn. Han er Gud for verden, men Far bare for nyskapelsens mennesker.

Gud er din egen helt spesielle Far. Du er Hans eget helt spesielle barn. Og hvis Han er din Far, så kan du være forvisset om at Han vil ta en fars plass og utføre en fars rolle. Du kan være sikker på at som din Far elsker Han deg og vil forsørge deg. (Se John 14:23; John 16:23,27; Mat 6:8-9,26,30-34; Mat 7:11.)

Bli kjent med din Far gjennom Ordet. Da du ble frelst, ble du født inn i Hans familie som en åndelig baby. Babyer i det naturlige må spise naturlig mat for å utvikle seg og vokse.

Bibelen instruerer Guds barn: «Som nyfødte ba­byer, begjær ordets ekte melk, for at dere kan vokse der­ved» (1 Pet 2:2). Det er i Ordet vi finner ut om vår Far, om Hans kjærlighet. Hans natur. Hvordan Han tar seg av oss, og hvordan Han elsker oss. Han er alt Ordet sier at Han er. Han vil gjøre alt Ordet sier at Han vil gjøre.

 

Du er en Ny Skapning – En Ny Skapelse – En Ny Art

Jeg er glad jeg er en ny skapning. Jeg var bare 26 år, men jeg husker når det skjedde. Noe fant sted på innsiden av meg. Det syntes som om en last på to tonn rullet av min brystkasse. Ikke bare var det noe som forlot meg, men noe kom inn i meg. Jeg var ikke den samme per­sonen. Det ble en forvandling på innsiden.

I Den nye fødsel blir vår ånd gjenskapt. (Våre lege­mer blir ikke det. Det er i vår ånd at alle ting har blitt nye. Vi har fremdeles de samme kroppene vi alltid har hatt.) Det finnes et menneske som lever på innsiden av kroppen. Paulus kaller det det indre menneske. (Han kaller kroppen det ytre menneske.)

2 Cor 4:16

16... Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre [indre menneske] dag for dag.

Peter kaller dette indre menneske hjertets skjulte menneske (1 Pet 3:4). Dette mennesket er skjult for det fysiske øye. Ingen kan se det virkelige deg - det indre mennesket. Det kan hende de tror at de gjør det, men de ser bare huset (kroppen) du bor i. Du er på innsiden i ferd med å se ut.

Det samme er sant om de folkene du kjenner: Du har egentlig aldri sett det virkelige mennesket på inn­siden. Du vet ikke hvordan det ser ut. Du har bare sett huset de bor i. Når et menneskes hus er gått i oppløs­ning, så lever fremdeles det virkelige mennesket. Det virkelige mennesket dør aldri.

Det er dette indre menneske som blir et nytt men­neske i Kristus. En nyskapelse. Det er det indre men­neske som blir født inn i Guds familie - som blir Guds eget barn - og som blir fullkomment forenet med Mes­teren.

 

Du er ett med Mesteren

1 Cor 6:17
17 Men den som holder seg til [KIV: er føyd sammen/forenet med] Herren, er en ånd med ham.
Den troende og Jesus er ett. Jesus sa: «Jeg er vin­treet, dere er grenene...» (John 15:5). Når du ser på et tre så tenker du ikke på grenene som en del, og resten av treet som en annen del. Du ser det som ett - som en enhet. Vi er ett med Kristus. Våre ånder er ett med Ham. Jesus er hodet - vi er legemet.

 

Alle Ting Er Mulig For Deg

Ingen tretter om skriftstedet som sier: «... for Gud er alt mulig» (Mat 19:26). Likevel sier også det samme Ny testamentet: «... Alt er mulig for den som tror!» (Mark 9:23). (KJV: «... alle ting er mulig...»).

Er disse skriftstedene like sanne? Kunne ett av dem være en uttalelse om fakta og den andre en misoppfat­ning? En usannhet? Nei! Begge uttalelsene er fakta. Alt er mulig for den som tror. Det hjelper meg i det jeg kjører nedover veien å si det høyt for meg selv. Det hjelper meg når jeg står ansikt til ansikt med en tilsy­nelatende umulig situasjon å si høyt:

«Alt er mulig for den som tror. Og jeg tror!»

 

Den Større Er i Deg

1 Joh 4:4
4 Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden.

«Dere er av Gud .... »

Dette er en annen måte å si at du er født av Gud. Det sier det samme som 2 Cor 5:17 sier: at hvis noe menneske er i Kristus så er det en nyskapelse. Johannes forteller oss at vi er født av Gud, at vi har blitt født på ny, at våre ånder har blitt gjenskapt, at vi er av Gud.

Trist nok, mange kristne vet ikke at de er født av Gud - og at de har mottatt evig liv (Guds liv og natur). De tror evig liv er et eller annet de «kommer til å få» når de når frem til himmelen. Mange tror at de bare ganske enkelt har tatt imot syndstilgivelse.

Hvis vi bare har blitt lært at våre synder er tilgitt og at vi vil forbli rettferdiggjort bare om vi vandrer med varsomhet innfor Gud - og vi aldri har blitt lært at Guds natur og substans er i våre ånder - så vil synd og Satan fortsette å regjere over oss.

Men når vi vet at mennesket på innsiden, det vir­kelige mennesket, har blitt født på ny og er et nytt menneske i Kristus Jesus - så vil vi herske og regjere over Satan.

«Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden» (1 Joh 4:4).

Han som er i verden er denne verdens gud: Sa­tan (2 Cor 4:4). Men takk Gud, større er Han som er i oss enn denne verdens gud! Større er Han som er i oss enn Satan. Han som er i oss er større enn demoner. Han er større enn onde ånder. Han er større enn syk­dom. Han er Den Større! Og Han bor i meg! Han bor i deg!

Han som er i deg er større enn en hvilken som helst makt du måtte komme imot.

2 Cor 6:16
16... Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos
[i] dem og ferdes iblant [vandre i] dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk.

Hvor mange kristne er seg bevisst det faktum at Gud bor i dem? Det høres søkt ut. Men hva betyr dette skriftstedet hvis det ikke betyr det det sier? Det er tid for Menigheten å bli «Gud-på-innsiden» bevisst.

Altfor lenge har den vært svakhetsbevisst, syk-domsbevisst, mindreverdighetskompleks-bevisst, vanskelighets-og-fattigdoms-bevisst. Det er alt vi har snak­ket om og tenkt på helt til en alvorlig tilstand av tvil, vantro, og åndelig mislykkethet har blitt skapt i me­nigheten.

Denne vantroens psykologi har robbet oss for vibrerende kristen tro og liv, og for det overflodslivet Jesus mente at vi skulle ha.

John 10:10
10... Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Når vi vet at Liv-Giveren er iboende i oss - at opp­havsmannen til alt liv overalt har nedlatet seg i sin Sønns skikkelse, gjennom Den Hellige Ånds kraft, til å komme ned og leve i oss - da skal hele vårt vesen utstråle Liv!

«Større er Han som er i dere enn han som er i ver­den.» Grip det! Du er av Gud! Du er født ovenifra! Den samme mektige Ånd som oppreiste Kristus fra de døde bor i deg. Det er ikke til å undres over at Bibelen sier: «... Alt er mulig for den som tror.» Det er fordi den Gud som alt er mulig med lever i oss!

Gal 6:15
For i Kristus Jesus betyr verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men en ny skapning.

Eph 4:24
og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet.

 

En Synders Bønn Om Å Motta Jesus Som Frelser

 «Kjære Himmelske Far, jeg kommer til deg i Jesu Navn.
Ditt Ord sier: «... den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut» (John 6:37).

Så jeg vet at du vil ikke støte meg ut, men du tar meg inn, og jeg takker deg for det.
Du sa i ditt Ord: «... dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, DA SKAL DU BLI FRELST . .. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst» (Rom 10:9,13).

Jeg tror i mitt hjerte at Jesus Kristus er Guds Sønn.
Jeg tror at Han ble oppreist fra de døde for min rettferdiggjørelse. Jeg påkaller nå Hans Navn - Jesu Navn - så jeg vet, Far, at du frelser meg nå!
Ditt Ord sier: «Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse»
(Rom 10:10).

Jeg tror virkelig med mitt hjerte, og jeg bekjenner Jesus nå som min Herre. Derfor er jeg frelst!
Takk, Far!

Signert______________________  Dato


Andre Artikler:

Det å bli en kristen 

I Kristus Ingen kommentarer: