tirsdag 24. juni 2014

Det finnes en himmelsk tilpasset hensikt for alle menneskers livOm vi tror det finnes en Gud, og siden du mest sannsynlig ikke er Gud, og jeg ikke er, for ellers hadde jeg sluttet tvert i å tro på noe, og bare karret til meg selv..

Men om det finnes en Gud, må han være smartere enn meg og deg..
Og siden vi er så smart og kommunikativ, må han være smartere og bedre kommunikativ.
Om Gud finnes, så må vi la han være Gud, og tale for seg selv, slik vi taler for oss selv.

Det er mange mennesker som ikke vet og ikke hørt om deg og meg. Uansett hvor smarte og gode vi er i kommunikasjon med de omkring oss, eller andre evner vi besitter.
Ja de fleste vet ikke engang at vi eksisterer. Og dør vi av en eller annen årsak, fortsetter verden uten anstrengelse som om vi aldri har vært med i karusellen.

Men det finnes en Guddommelig himmelsk tilpasset hensikt for alle menneskers liv.
Enten vi kjenner til Gud eller ikke.

Gud selv sier: Jer 29:11 ”JEG VET, hvilke tanker og planer jeg tenker om deg og ditt liv, sier Gud. Det er tanker til indre fred og harmoni, og ikke tanker om ulykke. Jeg vil gi deg en fremtid og et håp.”

Gud, har nemlig en plan og en hensikt med ditt liv.
Så hvis du vil komme inn i din guddommelige forutbestemmelse, må du først innse og forstå at det finnes en hensikt med ditt liv.

Du vil aldri kunne gå inn i, og oppfylle noe du ikke vet finnes.

Vi lever midt i en tid hvor levestandarden går oppover, og oppover, og kan glede oss over hjelpemidler og velstand som verden aldri tidligere har sett.
Men, ingen andre generasjoner som har levd på jorden, har hatt så mange bekymringer i livet som de i vår generasjon.

Alle de skremmende problemene vår generasjon står ansikt til ansikt med, har vært ukjente for de før oss, til tross for alle våre anstrengelser og tekniske fremskritt, tiltar bare problemene og elendigheten, og i mange land lider større eller mindre deler av befolkningen under hungersnød og sykdom. Mennesket i vår teknisk og medisinske fremadstormende  verden er i stor utstrekning i dyp nød.

Men Gud gjennom sine ord gir oss innsikt og lærdom om at vi kan forandre disse tingene.
De nedbrytende kreftene vi forundret ser mer eller mindre hjelpeløse på, som har sitt opphav også fra den åndelige verden, men den opprørske til han som på gresk benevnes ved navnet Diablos = Djevelen.

Djevelen har nok tiltenkt oss smerte og sorg. MEN, VI KAN forandre den skjebnen gjennom vår søken og tillit av overbevisning om Gud og Hans eksistens.

Så VI… ikke Gud, har da nøkkelen til vår egen skjebne og vårt liv i fortsettelsen, da Gud allerede har gitt oss alle verktøy, og gjort ALT Han har tenkt å gjøre for oss mennesker.
Han har laget en utvei… av det hele… Enten vi kjenner til det, eller ikke. Det er der. Det er bare vi som ikke kjenner til det, eller bryr oss om det fordi vi ikke vet, eller søker våre egne langt mindre ”smarte” løsninger.

Gjennom menneskehetens eneste løsning som var at Gud gjennom det gjenforenings innsatsen ved Jesu Kristus offer som i gjenvinningens tjeneste ved at Han ga sitt liv og sitt blod for oss, kan ha tillit til at vi kan forandre kursen på vår skjebne mens vi er og lever på jorden, annet enn de nederlag og mistrøstigheter vi alle er tiltenkt av Djevelen.

Du og jeg har faktisk kun to valg.

Vi kan velge å enten folde våre hender i selvgodhet, og gå under i egen selvtilfredsstillelse, eller vi kan bli kjent med og fullføre det guddommelige, Guds gode hensikt og plan, som er forut maksimalt tilpasset oss.

Kanskje har du ubevisst valgt det første. Men når vi vet… at Gud har noe godt som er forutbestemt/planlagt for oss, kan vi velge Hans vei, i stedet for vår, eller andres vei.

lørdag 25. februar 2012

Født på nytt … Inn i Guds Familie


Den nøkkel som låser opp alle Guds løfter er denne: Jesu undervisning om at et men­neske må bli født på ny. De følgende uttalel­sene kom fra Jesu egne lepper:

«... Uten at et menneske blir født på ny kan det ikke se Guds rike» (John 3:3).
«... Uten at et menneske blir født av vann og av Ånden, kan det ikke komme inn i Guds rike» (John 3:5).      
«... Uten at dere blir omvendt, og blir som små barn, skal dere ikke komme inn i himmelens rike» (Mat 18:3).
«... uten at dere angrer, skal dere alle på samme måte omkomme» (Luk 13:3.5).

Den nye fødsel er en nødvendighet for å bli frelst. Gjennom Den nye fødsel kommer du inn i det rette forholdet til Gud. Den nye fødsel er nødvendig før du kan gjøre krav på hvilken som helst av Bibelens forde­ler.

Den nye fødsel er ikke: Konfirmasjon - kirke-medlemskap - vanndåp - mottagelse av sakramenter -det å overholde religiøse plikter - en intellektuell motta­gelse av kristendommen - rett-troenhet - det å gå i kir­ken - det å fremsi bønner - det å lese i Bibelen - det å være moralsk - det å være kultivert eller dannet - det å gjøre gode gjerninger - det å gjøre ditt beste - heller ikke noen av de mange andre tingene som en del mennesker stoler på skal frelse dem.

Nikodemus, som Jesus henvendte seg til angående Den nye fødsel, var i besittelse av flesteparten av de kvalitetene vi akkurat listet opp, men Jesus sa til ham: «Du må bli født på ny» (John 3:7).

Tyven på korset, og andre Jesus tilga mens han var på jorda, ble frelst uten disse tingene. De gjorde simpelthen det eneste nødvendige - de aksepterte Je­sus Kristus som sin personlig Frelser ved å angre og vende seg til Gud med hele sitt hjerte som et lite barn.

En som blir født på ny, vil automatisk ha de ytre tegn på et rett liv i kraft av Den nye fødsel. Men det triste er at det finnes millioner som stoler på at gode gjerninger skal frelse dem. Og millioner vil dø og gå fortapt uten Den nye fødsel fordi de har blitt villedet angående opplevelsen av å bli født på ny.

Det er aldeles viktig at vi personlig gir akt på vår evige velferd - og at vi ikke setter vår lit til det beste i mennesker i så henseende. Hvis vi tillater mennesker å villede oss i evige ting og går fortapt - så vil det være for sent å personlig se etter vår velferd. Gjør noe med det nå.

Ha ikke den holdningen at du ikke kan bli bedratt. Ha ikke den innstillingen at din menighet er den eneste rette og at den ikke kan villede deg. Din menighet kan ha rett i sin undervisning angående Den nye fødsel. Men bli sikker, ved å gå til Bibelen selv og se med dine egne øyne, og ved å vite med ditt eget hjerte - at du har det rett med Gud - at du har Den virkelige nye fødsel -og at du lever rett med Gud hver eneste dag.

Det har ingen hensikt at du narrer deg selv. Du er enten født på ny - eller så er du det ikke. Du er enten virkelig frelst - eller så blir du bedratt til å tro at du er det, og du er fortapt.
Du kjenner ditt eget liv og ditt sanne forhold til Gud. Så få disse fakta slått fast om at du er en ekte frelst person, som står i kontakt med Gud.

Kultivering, dannelse, og ytre korrekthet i livet - i den etablerte kirke eller utenfor den - kan ikke settes i Den nye fødsels sted som en erstatning for den. For problemet, skjønner du, befinner seg i hjertet.

Jesus sa: «For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, hor, grisk­het, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør men­nesket urent.» (Mark 7:21-23).
Problemet befinner seg i hjertet, det indre men­nesket, ånden. Bare det å forbedre det ytre mennesket eller det ytre livet kommer ikke til å frelse deg.

En kunstner kunne legge et vakkert farget dekke av voks på utsiden av et råttent eple - men eplet ville fremdeles vært råttent i kjernen. Et bitt i det ville blitt et bitt inn i forråtnelsen.

Utenfor Kristus er ethvert menneske råttent i hjer­tet. Og en rent ytre korrekthet i livet, adskilt fra Kris­tus, er kunstig og hykleres praksis. Og Jesus sa om dem Han kalte hyklere: «... for dere er lik kalkede graver, som sannelig synes vakre utvendig, men inn­vendig er fulle av døde menneskers ben, og av all urenhet» (Mat 23:27).

 

Fra Død Til Liv

Bibelen er en mysteriebok inntil vi finner nøkke­len som åpner den. Da opphører den å være et mysterium og blir et budskap. Det finnes to ord som åpner opp Bibelen for vår forståelse - og de ordene er liv og død.

Døden har vært et mysterium til alle tider. Viten­skapen står fullstendig taus i dens nærvær, ute av stand til å forklare den. Filosofien blir poetisk når den møter denne fryktede fiende av mennesket. Og teologien har behandlet bare det generelle når den har forsøkt å for­klare den.

Døden, den sporhund-lignende fiende, begynte sitt arbeid ved menneskeslektens vugge, og har fulgt den opp gjennom århundrenes løp helt til den nåværende tid. Døden var ikke en del av Skapelsen. Heller ikke en del av Guds originalplan. Fysisk død er til og med en fiende av Gud og en fiende av mennesket. Bibelen sier i 1 Cor 15:26 at fysisk død er den siste fiende som skal bli lagt under Jesu føtter.

Før vi imidlertid kan forstå dødens natur, må vi forstå menneskets natur. Mennesket er ikke en fysisk skapning. Mennesket er en ånd. Faktum er at men­nesket er en ånd, som er i besittelse av en sjel, og lever i en kropp (1 Thess 5:23).

Da Jesus fortalte Nikodemus: «Dere må bli født på ny» (John 3:7), så tenkte Nikodemus naturlig og spurte: «Hvordan kan et menneske bli født når han er gam­mel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Og Jesus forklarte: «Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd» (John 3:4,6).

 

Den nye fødsel er gjenfødelsen av menneske ånden


Det virkelige mennesket er ånd. Ånden opererer gjen­nom sjelen (menneskets intellekt, følelser og vilje). Og sjelen i sin tur opererer gjennom den fysiske kroppen.

Nå lever mennesket (som er ånd) og dets sjel i en fysisk kropp. Ved fysisk død forlater mennesket og dets sjel det fysiske legemet og går til sitt evige hjem.

Kristus ga oss i Luk 16:19-24 opplevelsen til den rike mann og Lasarus.

Luk 16:19-24
19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede.
20 Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår.
21 Hans ønske var å få mette seg med smu­lene som falt fra den rikes bord. Men en­dog hundene kom og slikket sårene hans.
22 Så skjedde det at den fattige døde [fy­sisk], og englene bar ham bort til Abra­hams skjød.
[Legg merke til at englene bar ham - ikke hans legeme - men ham, ånd og sjel, til Abrahams skjød.] Men også den rike døde og ble begravet.
23 Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød.
24 Da ropte han, og sa: «Far Abraham! forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden».
Lasarus og den rike mann var fremdeles ved be­vissthet. Mennesket er ikke dødt på samme måte som et dyr slik visse folk vil ha deg til å tro. Og det fins ikke noe sånt som sjelesøvn.

Flere typer av død er omtalt i Bibelen, men det er tre typer som vi trenger å gjøre oss kjent med: 1) Ånde­lig død, 2) Fysisk død, 3) Evig død, eller Den annen død, som er det å bli kastet i sjøen som brenner med ild og svovel.

Åndelig død kom til jorda først, så manifesterte den seg selv i det fysiske legemet ved å ødelegge det. Fy­sisk død er bare en manifestasjon av den lov som er i virksomhet innvendig, av Paulus kalt: «syndens og dødens lov» (Rom 8:2).

Da Gud sa til Adam: «På den dag du eter av det skal du visselig dø», så refererte Han ikke til fysisk død, men til åndelig død. Hvis mennesket aldri hadde dødd åndelig, så ville det ikke ha dødd fysisk.
Åndelig død betyr adskillelse fra Gud! I det øyeblikk Adam syndet, ble han adskilt fra Gud. Og da Gud kom ned da dagen var blitt sval, som Han hadde for vane, for å vandre og samtale med Adam, og kalte på ham: «Adam, hvor er du?»; så sa Adam: «Jeg gjemte meg». Han var adskilt fra Gud.
Mennesket er nå forenet med djevelen. Det er en utstøtt og fredløs person, drevet bort fra Edens hage uten et lovlig grunnlag for adgang til Gud. Det gir ikke lenger respons på Guds kall. Det gir respons bare til sin nye natur, eller til sin nye herre.

Mennesket er mer enn en overtreder. Det er mer enn en lovbryter og en synder. Mennesket er åndelig et barn av djevelen og har del i sin fars natur. Dette forklarer hvorfor mennesket ikke kan bli frelst på grunn av sin oppførsel. Det må bli født på ny. Hvis mennesket ikke var et barn av djevelen, så kunne det bare begynne å «ta på seg» rett slags oppførsel, og men­nesket ville vært OK.

Men selv om det «tar på seg» rett oppførsel, så er mennesket fremdeles et djevelens barn, og kommer til å gå til helvete når det dør - til sjøen som brenner med ild og svovel, som er den annen død. (Åpenbaringsboken, kapittel 19-21; ildsjøen er en fremtidig begivenhet.

Mennesket kan ikke stå i Guds nærvær som det er, fordi det har sin far djevelens natur i seg. Hvis men­nesket noen gang blir frelst, så må det bli frelst ved noen som betaler straffen for dets synder, og ved noen som gir det en ny natur.

Du kunne ta et hengeøra muldyr og prøve å gjøre en veddeløpshest ut av ham. Du kunne file tennene hans og polere hans hover. Du kunne fore ham med den fineste mat, drive ham rundt på veddeløpsbanen hver eneste dag, og huse ham i den fineste stall. Men på veddeløpsdagen, når startskuddet går, så er alt han kommer til å gjøre å galoppere av gårde nedover ba­nen - fordi han er et muldyr. Han har det bare ikke i seg. Du kan dog ta en veddeløpshest, og ikke gi ham likså godt stell, men når du setter ham på startstreken, og startskuddet går - så er han i gang! Det er na­turen hans. Han er født og oppalt slik. For at det gamle muldyret skulle bli en veddeløpshest, hadde det trengt å bli gjenfødt - og det er umulig.

Mennesket, imidlertid, som er en ånd som lever i en kropp, kan bli gjenfødt. Dets natur kan forandres. Det kan bli en ny skapning i Kristus Jesus.

Det spiller ingen rolle hvor velutdannet mennes­ket blir, hvor mange titler det har etter sitt navn, hvor mange kroner det har, hvor god en sosialarbeider det er, heller ikke hvor religiøst det er - mennesket kan ikke stå i Guds nærvær. Det har feil natur. Mennesket er fortapt i dag, ikke på grunn av hva det gjør - men på grunn av hva det er. (Hva det gjør er et resultat av hva det er). Mennesket trenger liv fra Gud, fordi det er ån­delig dødt. Gud være takk, Kristus har kjøpt oss fri fra åndelig død.

John 5:26
26 For likesom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv.

Det nye mennesket, Jesus Kristus, hadde ingen død i seg. Han ble ikke født slik vi er født, og Han hadde ikke den åndelige natur av død - djevelen - i seg. Like­vel sier Bibelen i Heb 2:9 at Han smakte døden for hvert eneste menneske. Jesus Kristus tok på seg selv vår syndenatur. Heb 9:26 sier at Han ble åpenbart for å «bortta synd [ikke synderne] ved ofringen av seg selv» (KJV). Han tok på seg selv vår syndenatur, den åndelige døds natur, slik at vi kunne få evig liv.

Jesus sa: «Tyven [djevelen] kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod» (John 10:10).

Han sa også: «... Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet» (John 5:24).

Jesus kom for å kjøpe oss fri fra åndelig død! Adam ble bortvist fra Livets tre ved å forkaste Guds Ord. Ifølge (Åpenbaringen) Rev 2:7 så blir alle som nå aksepterer og adlyder Guds Ord brakt tilbake til Livets tre.

Den nye fødsel finner ikke sted gradvis. Den er momentant! Den er en gave fra Gud som mottas i det øyeblikk vi tror.

I Eph 2:1 sies at dere som var døde ved deres overtredelser og synder - det er åndelig død - har Han opplivet (KJV), gjort levende. Og vers 8 og 9 forteller deg hvordan det gikk for seg:

Eph 2:8-9
8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Ikke av gjerninger! Det punkterer egoets ballong. Mennesket ønsker å gjøre noe for å frelse seg selv. Det ønsker å ha del i det. Men det kan ikke det.

Du må simpelthen innrømme din hjelpeløshet - og din håpløshet. Du er nødt til å innrømme at du er ak­kurat det Bibelen sier du er - en fortapt synder. Så kommer du og aksepterer det Kristus har gjort i stand for deg - en gave!

Har du gått over fra åndelig død til åndelig liv?

Er Gud din Far? Er du i stand til å se opp til him­melen og si: «Gud, Far»? Er Hans Ånd i din ånd og vitner om at du er et barn av Gud? Har du Den Hellige Ånd i din ånd og kan rope: «Abba, Far»?

Det har du, om du er født på ny. Hvis du ikke er født på ny - så aksepter Kristus som din Frelser i dag!

Rom 8:14-16
14 For så mange som drives [KJV: ledes] av Guds Ånd, de er Guds barn.15 Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! 16Ån­den selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.

 

Den Nye Fødsel

Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. 2 Cor 5:17

Den nye fødsel er en ny skapelse fra oven - den direkte inngripen av Guds Ord og Guds Ånd på ditt liv - som forvandler din ånd fullstendig når du i sannhet angrer og vender deg til Gud. Denne nye skapelse kommer på følgende måte:

* Erkjenn at du er en synder, fortapt, uten Gud og uten håp (Rom 3:23).

* Innrøm at Jesus Kristus døde på korset for å frelse deg fra synd ved sitt eget dyrebare blod.
* Kom til Gud, i det du vender deg bort fra synd og bekjenner Jesus som din Herre - så skal du bli født på ny. Den Hellige Ånd vil da gjøre deg til en ny skapning - en nyskapelse - i det Han renser deg fra all synd ved autoriteten i Guds Ord og ved Kristi blod som ble utgytt for å sone for din synd.

* Tro fra ditt hjerte og bekjenn med din munn at Gud virkelig tilgir deg for dine synder og at du blir født på ny.

 

Tro Og Bekjenn

Her er noen skriftsteder som viser deg hva du har av autoritet til å tro og til å bekjenne:

Rom 10:9-10
9 For dersom du med din munn bekjen­ner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.
10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

John 1:12-13
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett [KJV: fullmakt, kraft] til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

John 6:37
37... Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
Å, for et grunnlag for tro! Det fins ikke noe sånt som at en person som kommer til Ham blir utstøtt! Jesus sa: «... den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.»

John 3:14-21
14 Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,
15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.

John 3:36
36 Den som tror på Sønnen, har evig liv Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

John 5:24
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til li­vet.

Acts 3:19
19 Angre derfor, og bli omvendt, slik at de­res synder kan bli utslettet, når forfriskelsestidene skal komme fra Herrens nær­vær.
(King James Version).

Eph 2:8-9
8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Du har intelligens nok til å se selv hva Bibelen sier. Igjen advarer vi - lytt ikke til tolkningene til mennes­ker som vil rive i stykker de enkle skriftstedene og et­terlate deg forvirret.

De bryr seg ikke om din sjel, ellers hadde de ikke strebet etter å robbe deg for dine sanne kristne opple­velser. Hvis de i det hele tatt hadde deg kjær, så ville de i det minste ha tillatt deg å tro Bibelen akkurat slik som den er. Og de ville ha oppmuntret deg til å skaffe deg bibelerfaringer.

Når de kjemper så hardt for å robbe deg for disse fordelene, så ville du vært en tosk om du ikke våknet opp og innså at de er agenter for djevelen i det å sende mennesker til helvete. Det betyr ingenting at de er de mest dannede og vidunderlige religiøse mennesker du noensinne har møtt - de er ikke Guds tjenere hvis de holder på med å røve fra deg Guds velsignelse.

Bibelen sier: «Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere
[
KJV: rettferdighetens tjenere]. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger» (2 Cor 11:14-15).

 

Vannet i Den Nye Fødsel

Vi leser at Jesus sa: «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Du må bli født på ny!» (John 3:7). Rett før Han sa det, sa Jesus: «... Sannelig, sanne­lig sier jeg deg: Uten at en [et menneske] blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike» (John 3:5).

Hva er vannet i Den nye fødsel? Hva menes det med dette vannet i Den nye fødsel?

Refererer det til det å bli døpt i vann? Frelser det deg? Nei, det er ikke det Jesus er i ferd med å snakke om.

Guds Ord er vannet som refereres til i John 3:5. La oss bevise det ved å se gjennom et antall skriftsteder:

Eph 5:26
26 for å hellige den ved å rense den [menig­heten] ved vannbadet i ordet.

John 6:63
63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.

John 15:3
3 Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.

John 17:17
17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

1 Pet 1:23
23 For dere er gjenfødt, ikke av forgjenge­lig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.

James 1:18
18 Etter sin vilje har han født oss ved sann­hets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

En må tro hva Guds Ord sier om mennesket; - at mennesket er en synder og at Kristus døde for å frelse det fra all synd.

Om mennesket vil bekjenne sine synder for Gud og vende seg fra synd med et helt hjerte og tror evange­liet - så blir det likedannet med Guds Ord.

Den Hellige Ånd vil så overføre sitt liv ved kraften i Guds Ord og ved Kristi blod. I det øyeblikk blir men­nesket født på ny!

Denne nyskapelse - det nyfødte Guds barn - skal deretter begynne å tro Guds Ord og vandre i samsvar med det. Det må begynne å lese i Bibelen og be til Gud. Det trenger å vandre og leve i ånden og bli likedannet med Guds Ord etterhvert som det mottar lys.

Det å bli født på ny - bli Guds barn - har den stør­ste betydning. Det er nøkkelen som låser opp alle Guds løfter for deg. For når du blir et Guds barn - så blir Guds løfter dine.

 

Fakta om Den Nye skapelsen

Troende, kristne - her er noen bibelfakta om den nyskapelse du er i Kristus:

 

Du er et barn av Gud

Ingen sannhet i hele bibelen er så vidtrekkende som det velsignede faktum at når vi blir født på ny inn i Guds familie - så blir Gud Faderen vår Far. Han bryr seg om oss! Han er interessert i oss - hver enkelt av oss individuelt - ikke bare som gruppe, eller som en for­samling eller menighet. Han er interessert i hver en­kelt av sine barn og elsker hver eneste en av oss med den samme kjærligheten.

Mye er hørt om Guds farskap og menneskets broderskap. Men Jesus sa til noen svært religiøse folk: «Dere har djevelen til far» (John 8:44). Gud er hele men­neskehetens Skaper. Men et menneske må bli født på ny for å bli Hans barn. Han er Gud for verden, men Far bare for nyskapelsens mennesker.

Gud er din egen helt spesielle Far. Du er Hans eget helt spesielle barn. Og hvis Han er din Far, så kan du være forvisset om at Han vil ta en fars plass og utføre en fars rolle. Du kan være sikker på at som din Far elsker Han deg og vil forsørge deg. (Se John 14:23; John 16:23,27; Mat 6:8-9,26,30-34; Mat 7:11.)

Bli kjent med din Far gjennom Ordet. Da du ble frelst, ble du født inn i Hans familie som en åndelig baby. Babyer i det naturlige må spise naturlig mat for å utvikle seg og vokse.

Bibelen instruerer Guds barn: «Som nyfødte ba­byer, begjær ordets ekte melk, for at dere kan vokse der­ved» (1 Pet 2:2). Det er i Ordet vi finner ut om vår Far, om Hans kjærlighet. Hans natur. Hvordan Han tar seg av oss, og hvordan Han elsker oss. Han er alt Ordet sier at Han er. Han vil gjøre alt Ordet sier at Han vil gjøre.

 

Du er en Ny Skapning – En Ny Skapelse – En Ny Art

Jeg er glad jeg er en ny skapning. Jeg var bare 26 år, men jeg husker når det skjedde. Noe fant sted på innsiden av meg. Det syntes som om en last på to tonn rullet av min brystkasse. Ikke bare var det noe som forlot meg, men noe kom inn i meg. Jeg var ikke den samme per­sonen. Det ble en forvandling på innsiden.

I Den nye fødsel blir vår ånd gjenskapt. (Våre lege­mer blir ikke det. Det er i vår ånd at alle ting har blitt nye. Vi har fremdeles de samme kroppene vi alltid har hatt.) Det finnes et menneske som lever på innsiden av kroppen. Paulus kaller det det indre menneske. (Han kaller kroppen det ytre menneske.)

2 Cor 4:16

16... Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre [indre menneske] dag for dag.

Peter kaller dette indre menneske hjertets skjulte menneske (1 Pet 3:4). Dette mennesket er skjult for det fysiske øye. Ingen kan se det virkelige deg - det indre mennesket. Det kan hende de tror at de gjør det, men de ser bare huset (kroppen) du bor i. Du er på innsiden i ferd med å se ut.

Det samme er sant om de folkene du kjenner: Du har egentlig aldri sett det virkelige mennesket på inn­siden. Du vet ikke hvordan det ser ut. Du har bare sett huset de bor i. Når et menneskes hus er gått i oppløs­ning, så lever fremdeles det virkelige mennesket. Det virkelige mennesket dør aldri.

Det er dette indre menneske som blir et nytt men­neske i Kristus. En nyskapelse. Det er det indre men­neske som blir født inn i Guds familie - som blir Guds eget barn - og som blir fullkomment forenet med Mes­teren.

 

Du er ett med Mesteren

1 Cor 6:17
17 Men den som holder seg til [KIV: er føyd sammen/forenet med] Herren, er en ånd med ham.
Den troende og Jesus er ett. Jesus sa: «Jeg er vin­treet, dere er grenene...» (John 15:5). Når du ser på et tre så tenker du ikke på grenene som en del, og resten av treet som en annen del. Du ser det som ett - som en enhet. Vi er ett med Kristus. Våre ånder er ett med Ham. Jesus er hodet - vi er legemet.

 

Alle Ting Er Mulig For Deg

Ingen tretter om skriftstedet som sier: «... for Gud er alt mulig» (Mat 19:26). Likevel sier også det samme Ny testamentet: «... Alt er mulig for den som tror!» (Mark 9:23). (KJV: «... alle ting er mulig...»).

Er disse skriftstedene like sanne? Kunne ett av dem være en uttalelse om fakta og den andre en misoppfat­ning? En usannhet? Nei! Begge uttalelsene er fakta. Alt er mulig for den som tror. Det hjelper meg i det jeg kjører nedover veien å si det høyt for meg selv. Det hjelper meg når jeg står ansikt til ansikt med en tilsy­nelatende umulig situasjon å si høyt:

«Alt er mulig for den som tror. Og jeg tror!»

 

Den Større Er i Deg

1 Joh 4:4
4 Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden.

«Dere er av Gud .... »

Dette er en annen måte å si at du er født av Gud. Det sier det samme som 2 Cor 5:17 sier: at hvis noe menneske er i Kristus så er det en nyskapelse. Johannes forteller oss at vi er født av Gud, at vi har blitt født på ny, at våre ånder har blitt gjenskapt, at vi er av Gud.

Trist nok, mange kristne vet ikke at de er født av Gud - og at de har mottatt evig liv (Guds liv og natur). De tror evig liv er et eller annet de «kommer til å få» når de når frem til himmelen. Mange tror at de bare ganske enkelt har tatt imot syndstilgivelse.

Hvis vi bare har blitt lært at våre synder er tilgitt og at vi vil forbli rettferdiggjort bare om vi vandrer med varsomhet innfor Gud - og vi aldri har blitt lært at Guds natur og substans er i våre ånder - så vil synd og Satan fortsette å regjere over oss.

Men når vi vet at mennesket på innsiden, det vir­kelige mennesket, har blitt født på ny og er et nytt menneske i Kristus Jesus - så vil vi herske og regjere over Satan.

«Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden» (1 Joh 4:4).

Han som er i verden er denne verdens gud: Sa­tan (2 Cor 4:4). Men takk Gud, større er Han som er i oss enn denne verdens gud! Større er Han som er i oss enn Satan. Han som er i oss er større enn demoner. Han er større enn onde ånder. Han er større enn syk­dom. Han er Den Større! Og Han bor i meg! Han bor i deg!

Han som er i deg er større enn en hvilken som helst makt du måtte komme imot.

2 Cor 6:16
16... Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos
[i] dem og ferdes iblant [vandre i] dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk.

Hvor mange kristne er seg bevisst det faktum at Gud bor i dem? Det høres søkt ut. Men hva betyr dette skriftstedet hvis det ikke betyr det det sier? Det er tid for Menigheten å bli «Gud-på-innsiden» bevisst.

Altfor lenge har den vært svakhetsbevisst, syk-domsbevisst, mindreverdighetskompleks-bevisst, vanskelighets-og-fattigdoms-bevisst. Det er alt vi har snak­ket om og tenkt på helt til en alvorlig tilstand av tvil, vantro, og åndelig mislykkethet har blitt skapt i me­nigheten.

Denne vantroens psykologi har robbet oss for vibrerende kristen tro og liv, og for det overflodslivet Jesus mente at vi skulle ha.

John 10:10
10... Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Når vi vet at Liv-Giveren er iboende i oss - at opp­havsmannen til alt liv overalt har nedlatet seg i sin Sønns skikkelse, gjennom Den Hellige Ånds kraft, til å komme ned og leve i oss - da skal hele vårt vesen utstråle Liv!

«Større er Han som er i dere enn han som er i ver­den.» Grip det! Du er av Gud! Du er født ovenifra! Den samme mektige Ånd som oppreiste Kristus fra de døde bor i deg. Det er ikke til å undres over at Bibelen sier: «... Alt er mulig for den som tror.» Det er fordi den Gud som alt er mulig med lever i oss!

Gal 6:15
For i Kristus Jesus betyr verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men en ny skapning.

Eph 4:24
og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet.

 

En Synders Bønn Om Å Motta Jesus Som Frelser

 «Kjære Himmelske Far, jeg kommer til deg i Jesu Navn.
Ditt Ord sier: «... den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut» (John 6:37).

Så jeg vet at du vil ikke støte meg ut, men du tar meg inn, og jeg takker deg for det.
Du sa i ditt Ord: «... dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, DA SKAL DU BLI FRELST . .. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst» (Rom 10:9,13).

Jeg tror i mitt hjerte at Jesus Kristus er Guds Sønn.
Jeg tror at Han ble oppreist fra de døde for min rettferdiggjørelse. Jeg påkaller nå Hans Navn - Jesu Navn - så jeg vet, Far, at du frelser meg nå!
Ditt Ord sier: «Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse»
(Rom 10:10).

Jeg tror virkelig med mitt hjerte, og jeg bekjenner Jesus nå som min Herre. Derfor er jeg frelst!
Takk, Far!

Signert______________________  Dato


Andre Artikler:

Det å bli en kristen 

I Kristus torsdag 19. januar 2012

Kristi Lov

En Studie av loven i den nye pakt - Kristi lov


 
I en artikkel som ikke er publisert enda («hvordan skille Guds ord rett»), nevner jeg tre forskjellige grupper av mennesker som Bibelen taler om, og lovene som styrer hver gruppe. Jødene er under Moseloven, hedningene er under loven om samvittighet, og vi, Guds menighet, er under Kristi lov. Hva er Kristi lov? Bibelen bruker mange navn for å beskrive det, og den inneholder bare ett bud: «å elske». I denne artikkelen vil vi bruke litt tid på å studere Kristi lov, som er den eneste loven som gir frihet!

Kjærlighet som er utøst i våre hjerter ønsker åpenbart å leve et liv til behag for Gud. Dette er hvorfor alle de krav som den gamle pakt annonserte vil bli oppfylt for oss som lever i den nye pakts kjærlighet. Om noen mener jeg forkynner lovløshet, er det en stor misforståelse. jeg forkynner en høyere lov: loven i den nye pakt, loven om kjærlighet, frihetens fullkomne lov, den kongelige lov i henhold til Skriften, som bare fungerer når Jesus bor i deg!

Denne fullkomne lov overgår alle kravene i den gamle pakt, men det hele skjer i Åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Fariseernes virksomhet med bokstaven har blitt erstattet av den vidunderlige duften av livet som kommer fra det nye livet.
Vi har flyttet ut fra bokstavens smale og trange vei og inn i den herlige friheten i Ånden!
Det nye livet flyter i harmoni mellom hva som er rett og galt av standarder for Gud. Men dette er mer enn treet til kunnskap om å skille mellom godt og ondt - dette er livets tre, skille mellom liv og død. Mange fariseere prøver å gjøre og si de rette tingene, men det er uten liv. Det er ingen aroma av Kristus og det fyller kristne menigheter med livløse doktriner.
Å, hvor glad jeg er at jeg har opplevd det nye livet av Ånden! I Norge hvor de gamle pinse troende pleide å synge, "Gled dere at jeg kom over til Halleluja siden!". Til dette sier mitt hjerte: "Ja og Amen".

Det nye budet


Vi er nye skapninger, vi lever i en ny pakt med et nytt bud.
I den nye pakt har vi et bud i stedet for ti. Dette bud er ikke skrevet "på steintavler, men i menneskes hjerter", 2 Cor 3:3.
John 13:34
Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
1 Joh 3:23
Og dette er Hans bud: At vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik Han gav oss bud om.
Nøkkelen til å leve i dette nye budet er at "Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som ble gitt oss", Rom 5:5.

Guds brilliante løsning


Det nye budet er et umulig «krav» om vi skal produsere denne kjærligheten på egen hånd. Da er vi tilbake der vi startet. Da det nye budet verre enn de ti bud fra Sinai Fjellet.
Men løsningen til Gud er strålende! Han selv oppfyller kravet i oss ved å utøse sin kjærlighet i våre hjerter, han gir oss en ny natur når vi går over fra døden til livet. Den nye naturen elsker brødrene, akkurat som 1 Joh 3:17 sier. Og derfor er kravet oppfylt i oss.
Hvis vi skulle ta det første initiativet, at kjærligheten skal begynne med vår innsats, ville kravet være umulig å oppfylle. Det ville være som «Mission Impossible», hvis vi var de som skulle produsere kjærlighet og oppfylle budet om å elske Herren av hele vårt hjerte, og vår neste som oss selv.
Så uten å være gjenfødt, kan dette budet ikke settes ut i praksis. Det er når vi går over fra døden til livet hvor vi mottar kjærligheten, og da er det skrevet på hjertets tavler. Kjærlighet kommer fra Gud. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi tilgir fordi han allerede har tilgitt først. Han døde for oss mens vi ennå var syndere.

Vi elsker fordi Ham elsket oss først


Hør på dette:
1 Joh 4:7-11
7 Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.
8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt Sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham.
10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og har sendt Sin Sønn til soning for våre synder.
11 Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre.
1 Joh 4:19
Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.
Dette er nøkkelen til den nye bud. Det er ikke oss som elsket Gud - det er Han som elsket oss! Vi elsker fordi han elsket oss først.
Dette dreper religion ved arbeid, og gir Gud all ære. Resultatet er fantastisk. Vi elsker, vi har kjærligheten utøst i våre hjerter, og vi elsker brødrene fordi vi er født av Gud. Hele mirakel er tuftet på hans virke i oss, våre prestasjoner og vår ros er utelukket! Som vi nå lever og gjør etter hans gode vilje, og holder hans bud, er det resultatet av Ham som arbeider i oss både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Nåde over nåde!

Jesus introduserte det, men det nye livet gjorde det mulig


Selv om Jesus introduserte den nye bud i John 13:34, visste han at det var en profeti av tiden som skulle komme etter Golgata. Han visste at dette ikke ville fungere før Ånden ble gitt, fordi det var ved Ånden at Guds kjærlighet ble utøst i våre hjerter.
I Joh 13, 14, 15, 16 og 17, profeterer Jesus om tiden etter pinse. Han refererer stadig til «når han, sannhetens Ånd kommer», og Han bruker uttrykk som «på den dagen», forklarer etc. Johannes det slik:
1 Joh 2:7-10
7 Brødre, det er ikke noe nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud, et som dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet er det ordet som dere fikk høre fra begynnelsen.
8 Likevel skriver jeg et nytt bud til dere, som er sant i Ham og i dere, fordi mørket blir borte og det sanne lyset skinner allerede.
9 Den som sier at han er i lyset og som hater sin bror, er i mørke inntil nå.
10 Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke noe som fører til anstøt i ham.
Når Johannes forteller at de hadde dette budet fra begynnelsen kan det være at han refererer til det faktum at de hadde dette budet fra den tiden de nylig ble frelst: "Et gammelt bud som dere har hatt fra begynnelsen". Men det kan også være at han refererer til da Jesus innfører dette budet. Men nå er det sant "i Ham og i dere", fordi det er nå at lyset skinner.
I alle fall er det nye bud at vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror, blir i mørket.

Et bud i stedet for ti


Nå betyr ikke dette at det gamle testamentets lover er irrelevant i dag. Mange av lovene i det Gamle Testamentets lover faller inn under kategoriene «å elske Gud» og «å elske din neste». Det gamle testamentets lov kan være en god veiviser for å vite hvordan du skal elske Gud og å vite hva som går i det å elske din neste. Samtidig, for å si at Det gamle testamente lover gjelder for den kristne i dag er feil. Det gamle testamentets Lover er en enhet (James 2:10). Enten gjelder alt, eller så gjelder ingenting.
Guds ord forklarer:
Rom 13:8-10
8 Bli ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre, for den som elsker sin neste, har oppfylt loven.
9 For budene: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv.
10 Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.
Gal 5:14
For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette: Du skal elske din neste som deg selv!
Så vi har fått ett bud i stedet for ti. Kan du se dette?
Hvis du samtidig har åpenbaring om hvordan du kan motta denne kjærligheten, som vi så på i Rom 5:5, 1 Joh 3:14, og 1 Joh 4:19, da har du funnet svaret på hvordan du kan leve et liv til behag for Gud.
Enkelte ting er individuelt
Dette budet er skrevet i våre hjerter, og på grunn av dette er enkelte ting blitt en individuell sak for oss. F.eks. at noen holder en dag hellig og andre ikke, men ingen skal forakte den andre. I tilknytning til mat står det at en tror han kan bare spise grønnsaker, mens en annen mener han kan spise alle ting. Ingen av dem skal dømme den andre, for alle av oss lever for Herren. Du finner alt dette i Romer brevet 14.
Dette kapittelet lukkes ved å si at alt som ikke er av tro, er synd. Følgelig er det Nye Testamentets bud at vi skal leve i tro og kjærlighet. Det nye budet er kjærlighet, og alt gjort utenfor tro og kjærlighet er synd.
Så du vil finne at Guds bud i Det Nye Testamentet er at du skal vandre i kjærlighet, fordi da vil du oppfylle loven. Den som elsker stjeler ikke. Den som elsker begår ikke ekteskapsbrudd. Den som elsker lyver ikke. Den som elsker begår ikke mord. Den som elsker har oppfylt hele loven, Rom 13:8-10.

Den perfekte lov, frihetens lov


James 1:21-25 (Jak 1:21-25)
21 Legg derfor av all urenhet og alle utslag av ondskap, og ta med saktmodighet imot ordet som er innplantet i dere, og som har kraft til å frelse deres sjeler.
22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare hørere som bedrar seg selv.
23 For om noen er en ordets hører og ikke gjør etter det, da er han lik en mann som ser sitt naturlige ansikt i et speil.
24 For han ser på seg selv, går bort, og med det samme glemmer han hvordan han så ut.
25 Men den som ser inn i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsetter med det og ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i alt han gjør.
Det er her nøkkelen er funnet!
Guds ord er som et speil som forteller oss hvem vi er. Bare tenk på alle versene i Bibelen som snakker om «i Ham», «gjennom Ham», «med ham» osv. Bibelen forklarer hvem vi er i ham fordi han lever i oss og vi i Ham! Når du ser inn i dette, som i et speil og observerer hvem du egentlig er, og etter å gå bort ikke glemmer hva slags menneske du er, men fortsetter å se inn i dette speilet, så vil du se inn i den fullkomne lov av frihet, og du vil bli velsignet i det du gjør. (Link til alle i Ham skriftstedene ligger som link nederst i artikkelen, I Kristus). 
Ikke glemme hvem du er
La oss se på denne setningen igjen: «Straks glemmer hva slags menneske han er».
Dette er et vanlig problem for mange kristne. De glemmer hvem de er i Kristus, og hva de kan gjøre på grunn av ham som bor i oss. Dette er grunnen til at vi må fortsette å observere oss selv i speilet, så vi kan vite «hva slags menneske» vi er. Vi må vite at vi nå er nye skapninger i Kristus, at vi er døde for synden og har blitt reist opp til et nytt liv. Vi er velsignet med all åndelig velsignelser, helbredet ved Jesu sår, sitter med Ham i himmelen, djevelen er under våre føtter, og han som er i oss er større enn han som er i verden.
Dette gjør deg til en seirende. Du er over og ikke under, hode og ikke hale.
Mange kristne har glemt hvem de er, og dette er grunnen til at de ikke opplever å bli velsignet i det de gjør.
Frihetens lov
Dette er et herlig navn på loven som regulerer den troendes liv. Det er mange begreper som beskriver de lover som rådet etter Golgata. Her er noen av dem: livets Ånd lov, troens lov, frihetens lov og Kristus lov, som er budet av kjærlighet.
Frihetens lov kalles den perfekte lov eller «frihetens fullkomne lov». Dette er loven som fører til full frihet. Det er virkelig et navn for den kraft som virker i oss når Ordet får kontroll og vi lever i forløsningens frukt. Derfor, hvis Sønnen får frigjort dere, skal dere virkelig bli fri!
Legg merke til hvordan budskapet om frihet går som en tråd gjennom Ordet.
John 8:32
Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.
John 8:36
Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.
Jesus snakker om friheten fra å leve under syndens trelldom. Paulus underviser om frihet fra synden gjennom hele kapittelet av Romerne 6, og i Romerne 7 sette han oss fri fra loven. I Galater brevet er han er svært bekymret for den frihet vi har i Kristus, Galaterne 2 og Gal 5:1. I brevet til Kolosserne snakker han om frihet fra trelldom, tradisjoner, menneskeskapte bud, filosofier og religiøsitet.
Du er fri fra lovens forbannelse, fri fra mørkets makt, fri fra alt du var en fange av! Det er denne perfekte frihet som gjelder nå. Frihetens lov er den perfekte lov.

Friheten for den enkelte


La oss se på en annen side av denne friheten. Det er en stor forskjell mellom individets stilling i den gamle og den nye pakt. I den gamle pakt måtte man spørre «seeren» (profeten) for å vite om Guds vilje og å motta Guds veiledning. Det var profeten som hadde Guds Ånd, og han kunne lære sin neste og sin bror og si: «kjenn Herren».
Men nå i den nye pakt har enhver troende mottatt Den Hellige Ånd, og «alle skal kjenne Meg, fra den minste av dem til den største av dem», Heb 8:6-12.
Den nye pakt, som er etablert på bedre løfter, har den fordel i at den enkelte har Guds Ånd, og kan bli ledet av Guds Ånd.
Rom 8:14
For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn.
1 Joh 2:27
Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er sant og ikke løgn –, så skal dere bli i Ham, slik som salvelsen har lært dere.
Dette betyr ikke at vi ikke trenger lærere, fordi Gud utnevnte lærere i menigheten. Snarere betyr det at som et individ, kan du «kjenne Herren» selv. Dette er privilegiet for den troende under den nye pakt.

Artikler om emne:

I Kristus


Kjærligheten er åndens frukt