torsdag 15. desember 2011

Hva sier Gud om Jerusalem i fremtiden?Les Salme: 48 og 122 (Psa 48:1-14, 122:1-9)

Jerusalem er sett på av folk flest som en hellig by. Det er absolutt et religiøst sentrum, og har vært
det i århundrer. Tre store religiøse grupper, kristne, jøder og muslimer, ærer det, men de savner alle de virkelige grunnene til dets betydning. Deres interesse stammer fra et sentimentalt hensyn til fortiden, mens Bibelen avslører at byens virkelige betydning fremdeles ligger i fremtiden.

Ikke at fortidens historie av Jerusalem skal overses. Den er ofte nevnt i bibelen, og mange viktige hendelser i bibelen skjedde der. Jerusalem ble fremtredende når David, den mest berømte konge av Guds utvalgte folk, Israel, etablerte det som sin hovedstad. I regjeringstiden til Davids sønn, Salomo, erklærte Gud at han hadde valgt Jerusalem for å plassere sitt navn der som vi leser:

2 Ch 6:6 Jeg har utvalgt Jerusalem, for at Mitt navn skal være der…

Israel var folket utvalgt av Gud, og gjennom dem erklærte Gud at han ville arbeide ut sin hensikt som åpenbart i Bibelen. Jerusalem betyr "Fredens By", men gjennom hele sin historie har den opplevd mer krig enn fred. Byen som er forutbestemt til å være hovedstad i Guds rike lider stor ulykke på grunn av ulydigheten til Israel. Jesus sa om Jerusalem:

Luk 13:34-35 Jerusalem, Jerusalem, du som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne! Hvor ofte ville Jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere ville ikke!
Se, husene deres blir etterlatt dere øde. Og sannelig sier Jeg dere: Dere skal ikke se Meg før den tid kommer da dere sier: Velsignet være Han som kommer i Herrens navn!"

Fordi israelittene vendte seg bort fra Gud ble de spredt ut blant nasjonene. Deres rike ble ødelagt da babylonerne erobret Jerusalem og førte jødene i fangenskap i kong Sidkia's dager. Gud åpenbarte gjennom profeten Esekiel at dette var en straff til nasjonen for sin ulydighet mot Ham, men nasjonen skulle bare føres tilbake til Israel igjen når det kom noen som hadde rett til å herske over det.

Eze 21:25-27 Nå til deg, du vanhellige, ugudelige Israels høvding. Din dag er kommet, den tiden da misgjerningen skal få ende.
Så sier Herren Gud: Ta av din høye lue og løft av kronen!…..
Ruiner, ruiner, Jeg skal legge den i ruiner. Men alt dette skal ikke skje før Han kommer, Han som retten tilhører, og Jeg skal gi den til Ham."

Den som har rett til tronen over kongeriket Israel er Herren Jesus Kristus. Han er en direkte etterkommer av David og derfor rettmessige arving til tronen hans. Videre lovet engelen Maria, hans mor, før hans fødsel:

Luk 1:32 …Herren Gud skal gi Ham Hans far Davids trone.

Jesus har aldri ennå sittet på Davids trone, og dermed må oppfyllelsen av dette løftet fortsatt ligge i fremtiden. Dette betyr at det gamle kongedømmet Israel, med sin kapital og trone i Jerusalem, må bli gjenopprettes.

Dette er akkurat hva apostlene til Jesus trodde og så etter. Kort tid etter sin oppstandelse spurte de Jesus:

Acts 1:6 Da de var kommet sammen, spurte de Ham og sa: "Herre, vil Du på den tiden gjenopprette riket for Israel?"

Men Jesus ble tatt opp til himmelen, men straks stod to engler hos dem og ga dem visshet om at Jesus ville komme tilbake igjen og sa:

Acts 1:11 Og engelen sa: "Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen."

Så vi blir helt klart vist at Jesus vil komme tilbake til jorden. Men Jerusalem vil være i hedningenes hender inntil tiden kommer for Jesus å vende tilbake. Jesus selv profeterte og sa:

Luk 21:24 …Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger (ikke jøder) inntil hedningenes tider er oppfylt.

Merk at ordet "inntil", det at Jerusalem vil være nedtrampet ikke varer evig, og at jødene vil fullstendig besitte byen igjen. Gjennom hele forrige århundre har vi sett at jøder vender tilbake til Israel i økende antall. I 1844 var det bare 7120 jøder i Jerusalem, i 1967 var det 195 700, og nå er Jerusalem tilbake i jødiske hender. Likevel ikke helt for den århundre gamle muslimske moskéen står fortsatt på tempel plassen. Jerusalem må gå gjennom en tid med problemer igjen før sann og varig fred vil komme. Jerusalem vil bli sentrum for en internasjonal krise:

Zec 14:2 For Jeg skal samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem. Staden skal bli inntatt, husene plyndret og kvinnene voldtatt. Halvparten av staden skal bli bortført, men resten av folket skal ikke bli utryddet fra staden.

Det er på dette tidspunktet at frelsen kommer og Jerusalem vil bli frelset:

Zec 14:3-4 Da skal Herren gå ut og stride mot disse folkeslagene, slik Han strider på stridens dag.
På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør.

Det er på denne tiden at Jesus vil gjenopprette riket for Israel og sitte på Davids trone i Jerusalem. Fra Jerusalem skal Jesus regjere over hele jorden:

Zec 14:9 Herren skal være Konge over hele jorden….

Isa 2:3 ….For fra Sion skal loven utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

Dette er en sann tolkning av hva Skriften lærer og er bevist av mange referanser i den profetiske skrift om denne berømte byen.

Mat 5:34-35 Men Jeg sier dere: Sverg ikke i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er Hans fotskammel, heller ikke ved Jerusalem, for den er den store Konges stad.

I lys av det som allerede er sagt, er det åpenbart at den store kongen er Jesus selv. Salmisten taler om en lys fremtid og herlighet for Jerusalem:

Psa 87:2-3 Herren elsker Sions porter framfor alle Jakobs boliger.
Herlige ting er talt om deg, du Guds stad!

Videre i salmene

Psa 48:3 Vakkert i sin opphøyede majestet, en glede for hele jorden, er Sions berg på sidene mot nord, den store Kongens stad.

Israels profeter, når det refereres til den strålende fremtid som Gud har i vente for jorden, snakkers det om den viktige stillingen som Jerusalem vil besitte, som følgende passasje viser:

Isa 65:17-18 For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte.
Men gled og fryd dere til evig tid over det Jeg skaper. For se, Jeg skaper Jerusalem til fryd og hennes folk til glede.

Det er tydelig fra den konteksten i dette avsnittet at uttrykket "en ny himmel og en ny jord er brukt for å utpeke rekkefølgen av hvordan ting vil bli etablert i Guds rike, på samme måte som apostelen Peter bruker uttrykket :

2 Pet 3:13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.

Jeremia, snakker om dette samtidig og erklærer:

Jer 3:17 På den tiden skal de kalle Jerusalem Herrens Trone, og alle folkeslagene skal samle seg framfor den, til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt harde og onde hjerte.

Andre profeter snakker om Jerusalem og skrive:

Mic 4:7 Så skal Herren være konge over dem på Sions berg fra nå av og til evig tid.

Joel 3:17 Folkeslagene skal vekkes og komme opp til Josjafats dal. For der skal Jeg sitte for å dømme alle folkeslagene som er omkring overalt.

Isa 24:23 For hærskarenes Herre skal være konge på Sions berg og i Jerusalem, og foran Hans eldste, i herlighet.

Zec 14:16 Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten.

Alle disse avsnittene indikerer tydelig at Jerusalem skal være hovedstad, sete for regjeringen og sentrum for tilbedelse, når Guds rike er satt opp på jorden. Jerusalem er mer enn en by med sentimentale assosiasjoner hvis fremtid er av en mystisk karakter. Den har en svært reell og strålende fremtid:

Psa 102:13-14 Men Du, Herre, troner til evig tid, og minnet om Deg består fra slekt til slekt.
Du vil reise Deg og vise barmhjertighet mot Sion. For tiden for å vise henne nåde, ja, den fastsatte tid, er kommet.

Jerusalem vil også være sentrum for tilbedelse, stedet hvor alle folkeslag skal komme å søke og tilbe Gud. Av denne grunn, vil alle de som holder den sanne Bibelens håp, vil transformere håpet og ordene til salmisten:

Psa 122:6-7 Be om fred for Jerusalem! "Må de som elsker deg, få gode dager!
Må det være fred innenfor dine murer, trygghet i dine borger!"

Oppsummering

I mange århundrer har Jerusalem blitt tråkket ned av andre nasjoner. Denne situasjonen kom på grunn av ulydigheten til Guds folk, Israel. Gud straffet sitt folk ennå forutsagt av tiden da han ville gjenopprette dem igjen. Det faktum at Israel igjen er tilbake i sitt eget land, og Jerusalem er også i israelske hender, er et tegn på at Jesus kommer snart tilbake for å sette opp Guds rike. Jesus vil komme tilbake i makt og herlighet, da vil nasjonene motstå Jesus, men forgjeves. De vil bli overvunnet, og loven skal utgå fra Jerusalem, da vil endelig Jerusalem igjen faktisk være "Fredens By", en fred som da vil utvides til å fylle hele verden. En ekte og varig fred som verden aldri har kjent før.

Bibelen referanser

Psa 48:2 Stor er Herren, og Han er verdig all pris i vår Guds stad, på Sitt hellige berg.

Isa 65:17-18 For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte.
Men gled og fryd dere til evig tid over det Jeg skaper. For se, Jeg skaper Jerusalem til fryd og hennes folk til glede.

Mic 4:6-8 På den dagen, sier Herren, skal Jeg samle de halte, Jeg skal føre sammen de bortdrevne og dem Jeg lot det onde komme over.
Jeg skal gjøre de halte til en rest og de langt bortdrevne til et sterkt folkeslag. Så skal Herren være konge over dem på Sions berg fra nå av og til evig tid.
Og du, tårnet til flokken, Sions datters befestede høyde, til deg skal det komme, ja, det første herredømmet skal komme, kongedømmet til Jerusalems datter.

Zec 14:16 Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten.

Mat 5:34-35 Men Jeg sier dere: Sverg ikke i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er Hans fotskammel, heller ikke ved Jerusalem, for den er den store Konges stad.

PS, les videre i neste artikkel om den forferdelige advarselen rettet til folket som i dag er bosatt i Gaza, landet som opprinnelig ble gitt til Juda stammen. Artikkelen publiseres snart!

Ingen kommentarer: