torsdag 19. januar 2012

Hva er antionomi – antinomianism (engelsk)? - Part 1

 
Ordet antinomismen kommer fra to greske ord, «anti», som betyr «mot», og «nomos», som betyr «lov». Antinomismen betyr «mot loven», eller «lovløshet». Teologisk er antinomismen troen på at det ikke finnes noen moralske lover Gud forventer at kristne skal adlyde. Antinomismen tar en bibelsk undervisning til en ubibelsk konklusjon. Den bibelske lære er at kristne ikke er pålagt å observere gamle testamente lov som et middel til frelse. Da Jesus Kristus døde på korset, oppfylte han den gammeltestamentlige loven, (Rom 10:4, Gal 3:23-25​​, Eph 2:15). Den ubibelske Konklusjonen er at det er ingen moralsk lov Gud forventer at kristne skal adlyde.

Apostelen Paulus behandlet spørsmålet om Antinomismen i Rom 6:1-2: «Hva skal vi si da? Skal vi fortsette å synde så nåden kan øke? Langt derifra! Vi som døde fra synden, Hvordan kan vi fortsette å leve i den». Det vanligste angrep på læren om frelse ved nåde alene, er at den oppmuntrer til synd. Folk kan undres: "Hvis jeg er frelst av nåde og alle mine synder er tilgitt, hvorfor ikke synd alt jeg vil?" Den tenkningen er ikke et resultat av sann omvendelse fordi sann omvendelse gir et større ønske om å adlyde, ikke et mindre ønske. Guds ønske og vårt ønske når vi er gjenfødt ved Hans Ånd, er at vi streber etter å ikke synde, av takknemlighet for hans nåde og tilgivelse. Gud har gitt oss sin uendelig nåde i frelsen igjennom Jesus, John 3:16, Rom 5:8. Vårt svar er å vie våre liv til Ham i kjærlighet, tilbedelse og takknemlighet for hva han har gjort for oss (Rom 12:1-2). Antinomismen er ubibelsk i at den overbetoner og forvrenger betydningen av Guds nåde og favør.
En annen årsak til at Antinomismen er ubibelsk er at det er en lov Gud forventer at vi skal adlyde. 1 Joh 5:3 forteller oss: «For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære». Hva er denne loven Gud forventer at vi skal adlyde? Det er Kristi lov – «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Og den andre er like stort: ​​Du skal elske din neste som deg selv. Hele loven og profetene henger på disse to bud», Mat 22:37-40. Nei, vi er ikke under det Gamle Testamentet lov. Ja, vi er under Kristi lov. Kristi lov er ikke en omfattende liste over lovlige koder. Det er kjærlighetens lov. Hvis vi elsker Gud av hele vårt hjerte, sjel, sinn og styrke, vil vi ikke gjøre noe for å mishage Ham. Hvis vi elsker vår neste som oss selv, vil vi ikke gjøre noe for å skade dem. Kristi lov er hva Gud forventer av en kristen.
Antinomismen er i strid med alt det Bibelen lærer. Gud forventer at vi skal leve et liv i moral, integritet og kjærlighet. Jesus Kristus frigjorde oss fra de tyngende bud i det gamle testamentet, men det er ikke en lisens til synd, men snarere en nådes pakt. Vi skal tilstrebe å overvinne synden og dyrke rettferdighet, stille oss avhengig av den Hellige Ånd's hjelp. Det faktum at vi er aller nådigst frigjort fra kravene til de gammel testamentlige lover burde resultere i at våre liv lever i lydighet mot Kristi lov. 1 Joh 2:3-6 sier: «På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud. Den som sier: "Jeg har lært Ham å kjenne," og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham. Den som sier at han blir i Ham, han skylder også selv å vandre slik som Han vandret».

Obs: De fleste tror rettferdiggjørelsen er en tilstand av åndelig utvikling som du vokser inn ved rett levesett. Bibelen lærer rett levesett - men rett levesett i seg selv vil aldri gjøre deg rettferdig. (Hvis det skulle vært tilfelle, ville du ikke trenge Jesus).

Artikler om emnet:
Hva er antinomi? Part 2

Kristi Lov 


Ingen kommentarer: